తల్లి జాడ తెలియకపోవడంతో జూ కు తరలించిన అధికారులు

నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరులో లభించిన పులిపిల్లలు
సీసీ టీవీ కెమెరాలతో పులిపిల్లల సంరక్షణ వయసు వచ్చిన తర్వాత తిరిగి అడవిలోకి